Acties

Hieronder alle publieke acties van de werkgroep tot nu toe op een rijtje:

 • Enquête onder direct omwonenden (zie resultaten hieronder);
 • Zijaanzicht van de woontoren met peiling onder omwonenden en bezoekers (25 & 29 Augustus 2020);
 • Ballonen op 38 meter, de hoogte van de woontoren (12 September 2020);
 • Klacht tegen de projectleider / het projectteam (klacht is reeds afgehandeld en onderdeel van persoonlijke zienswijze);
 • Inleveren zienswijzen met steun van direct omwonenden (24 September 2020 met verlenging tot 8 Oktober 2020);
 • Klacht tegen Stedelijk Gebied Eindhoven
  • Antwoord van het college (namens SGE): SGE is geen formeel juridische entiteit;
   • (En wat is het dan wel?) Het is een netwerkconstructie (vastgelegd via een convenant en afsprakenlijst) waarbij zowel bestuurlijk en ambtelijk wordt samengewerkt, maar waarbij elk van de 9 deelnemende gemeenten eigen beslissingsbevoegdheid heeft. 
  • Vervolgvragen aan het college:
   • Waarom heeft het college SGE wel om instemming gevraagd en direct omwonenden niet?
   • Welke waarde moet gehecht worden aan haar instemming?
   • Welke invloed heeft zij gehad op het ontwerpbestemmingsplan?
   • Wiens belangen behartigt SGE hierbij?
 • Opstarten van burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As (het gesprek met de wethouder is reeds gepland);
 • Opvragen van anterieure overeenkomst (in verband met een mogelijke boeteclausule voor de gemeente Veldhoven);
 • Kaartje voor feestdagen om buurtgenoten te informeren over status & voortgang;

 

 • En natuurlijk gaan we gebruik maken van ons spreekrecht in de (openbare) oordeelsvormende raadsvergadering;

 

Heb je een idee, wil je meehelpen, meld je aan!!!

 

Donderdag 24 September 2020 - Einde ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en dus ook laatste dag om persoonlijke en/of gezamenlijke zienswijze(n) in te dienen bij de gemeente Veldhoven.

Zaterdag 12 September 2020 - Derde actie dag, met drie met helium gevulde ballonen op 38 meter, de hoogte van de woontoren duidelijk maken voor omwonenden (en daarmee onder andere inbreuk op privacy & horizonvervuiling).

Door de wind in de ochtend niet makkelijk, maar toch gelukt (zie onderstaande foto) en natuurlijk heel veel positieve reacties van alle geïnteresseerden.

Dinsdag 25 Augustus 2020 - Op afspraakdag van de gemeente Veldhoven met zijaanzicht duidelijk maken hoe hoog de woontoren wordt (niet in verhouding staand met voornamelijke woningen bestaande uit twee bouwlagen met een kap en met een voor- en/of achtertuin).

Zaterdag 29 Augustus 2020 - Vervolg van eeste actiedag.

Eerste Actiedag

Na de nodige voorbereidingen (zie hierboven) zouden we Dinsdag 25 Augustus 2020 om twee uur 's middags verzamelen bij het gemeentehuis van de gemeente Veldhoven. Zo gezegd en ondanks de regen ook zo gedaan. 

Met bovenstaande aanzicht op de ezel en een ideeënbus trokken we de aandacht van de nodige voorbijgangers en medewerkers  van de Gemeente Veldhoven. Maar ongeveer een half uurtje later kwam de handhaving die ons na overleg met de gemeente verzocht de boel in te pakken. Dit alles verliep in een zeer gemoedelijke sfeer, met de toezegging dat ze binnen een of twee dagen contact met ons zouden opnemen om op korte termijn een geschikte plaats en tijd vast te stellen, want ons stem mag gehoord worden (en hierbij dan ook direct de vooraankondiging van de twee actiedag).

 

Tussen de aardappelen en de rijst moesten we diezelfde dag ook nog even op de foto, maar we staan mooi in de krant, het Eindhovens Dagblad van Woensdag 26 Augustus 2020 (zie hieronder).

 

Die Woensdag werden we ook gebeld door de gemeente Veldhoven en Donderdag ontvingen we per email bevestiging van de goedkeuring. Zaterdagmiddag 29 Augustus zou onze (tweede) actiedag worden.

 

Tweede Actiedag

Bij de Zuidelijke ingang van het CityCentrum ontvingen we zaterdag 29 Augustus 2020 veel positieve reacties en een duidelijke stem:

 • 84% van de mensen wil geen toren aan de Bossebaan hoger dan 6 verdiepingen (inclusief eventueel half verdiepte parkeergarage);
 • De gemiddeld maximale hoogte is 5.1 verdiepingen;

 

En 2 September 2020 stond de conclussie op de voorpagina van het Veldhovens Weekblad. Zie hieronder de uitwerking van de data.

Enquête onder direct omwonenden

Enquête onder huidige bewoners omgeving Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan - Ontwerpbestemmingsplan 14 Augustus 2020 – 24 September 2020

( bij vragen 2 en 3 zijn meerdere antwoorden mogelijk, indien gewenst kunt u de volgorde van belang aangeven )

 

 1. Heeft u een brief van de Gemeente Veldhoven gehad met betrekking tot dit Ontwerpbestemmingsplan dat van 14 Augustus 2020 tot 24 September 2020 ter inzage ligt? (= het gaat hier over een voorgestelde wijziging van het bestaande bestemmingsplan Structuurvisie uit 2009, zie daarvoor ook de meer gedetailleerde optionele vragen 6 - 20 op de andere kant van dit enquêteformulier)
  1. Ja;
  2. Nee;
  3. Weet ik niet;

 2. Heeft u zorgen bij het voorgestelde aantal woningen (= 170 appartementen)?
  1. Geen;
  2. Leefbaarheid;
  3. Verkeer;
  4. Parkeren;
  5. Andere, namelijk: …

 3. Heeft u zorgen bij hoogte en locatie van onder andere gebouw D (= 12 verdiepingen)?
  1. Geen;
  2. Te dicht op knik in Stedelijke As rond het centrum (inclusief verkeersveiligheid);
  3. Schaduw (beperking van zonlicht);
  4. Privacy & uitzicht (voor-/achtertuin en/of balkon);
  5. Wind (in combinatie met hoogte en vormgeving van gebouwen);
  6. Geluidsoverlast (inclusief weerkaatsing van geluid);
  7. Flora & Fauna (inclusief eventuele luchtverontreiniging en risico’s voor grondwaterpeil);
  8. Waardevermindering;
  9. Bouwschade;
  10. Andere, namelijk: …

 4. Welke maximale bouwhoogte vindt u het meest passend voor dit gebied? …
  (= aantal verdiepingen ten opzichten van het maaiveld, inclusief eventuele verhoging ten behoeven van ondergrondse parkeergarage)

 5. Zou u indien nodig mee willen doen met een burgerinitiatief? (met de steun van minimaal 60 Veldhovenaren van 16 jaar en ouder, met behoud van het recht om zelf een eigen zienswijze in te dienen)
  1. Nee (want ik steun het ontwerpbestemmingsplan, ik voel me gehoord en/of ik laat dit graag over aan anderen);
  2. Misschien (mede afhankelijk van inzage bij gemeente Veldhoven en/of uitkomst van deze enquête);
  3. Jazeker (vergeet niet de vragen 6-20 op de andere kant van dit enquêteformulier in te vullen en tijdig ondertekend in te leveren);
 6. Ik vind het een goed ontwerpbestemmingsplan (voor zowel nieuwe buren als huidige omwonenden alsmede de gehele gemeente Veldhoven);
  1. Helemaal mee eens;
  2. Mee eens;
  3. Niet mee eens en niet mee oneens;
  4. Mee oneens;
  5. Helemaal mee oneens;
  6. Geen mening;

 7. Ik vind dat de muziekschool gehandhaafd moet blijven (geen onderdeel van nieuwbouw of verplaatsing naar andere centraal gelegen locatie in gemeente Veldhoven);

 8. Ik vind dat er ruim voldoende ondergrondse parkeergelegenheid moet zijn bij moderne woongebouwen (geen bovengrondse parkeergelegenheden, voor zowel bewoners als bezoekers, inclusief werknemers en bezoekers van muziekschool);

 9. Ik vind dat er meer ruimte moet zijn voor openbaar groen (gelijkvloerse continuering van de groene as van oost naar west en/of zuidelijk entree van het Citycentrum);

 10. Ik vind dat er meer ruimte moet zijn voor bebouwing met horecafunctie of sociaal-culturele functie;

 11. Ik vind dat er meer ruimte moet zijn voor bedrijfsactiviteiten die passen in de woonomgeving en bijdragen aan de levendigheid;

 12. Ik vind dat er meer ruimte moet zijn voor woningen met overwegend twee bouwlagen en een kap op middelgrote percelen, met veelal ruime voortuinen;
 13. Ik vind gebouw D van 12 verdiepingen een passend accent op Stedelijk As en zuidelijk entree van het Citycentrum;

 14. Ik vind gemeenschappelijke buitenkamers in combinatie met collectieve tuin op het dak van gebouw D een passende continuering van groene as van oost naar west;

 15. Ik vind de knik in Stedelijk As voldoende overzichtelijk, ook in combinatie met gebouw D van 12 verdiepingen en 170 appartementen (= aansluiting van de Burgemeester van Hoofflaan op de Heemweg = T-splitsing met Bossebaan);

 16. Ik overweeg zelf een alternatieve zienswijze in te dienen en/of mezelf aan te sluiten bij een alternatieve zienswijze van andere inwoner(s) van gemeente Veldhoven (zie vragen 17-20);
  Alternatieve zienswijze (van enkele bewoners in omgeving)

 17. Moderne woningbouw / accent Stedelijke As hoeft geen hoogbouw te zijn (= liever minder hoog dan 12 verdiepingen);

 18. Onderzoek integratie / relocatie van Muziekgebouw (inclusief parkeergelegenheid);

 19. Minder appartementen en meer ruimte voor onder andere openbaar groen en activiteiten in openlucht voor jong en oud;

 20. Onderzoek verkeersluwe oplossing (= meer ruimte voor wandelaars en fietsers, minder ruimte voor auto’s);

 

Naam / namen:

Adres (straatnaam en huisnummer):

Emailadres:

Handtekening(en) (inclusief datum):

 

( meerdere personen per adres op een formulier is toegestaan, alleen inwoners van Veldhoven van 16 jaar en ouder – naam / namen, huisnummer en email zullen zonder expliciete individuele toestemming niet bekend gemaakt worden )

 

Graag uiterlijk op 14 September volledig ingevuld en ondertekend inleveren;

Voor vragen, opmerkingen, ideeën en hulp: BosseTorenVanDeBaan@gmail.com;