Bosse Toren Van De Baan en Autoluwe Stedelijke As

Ik heb erkend dat de behandeling van uw klacht langer duurt dan vooraf is voorzien. Uw klacht en de context daarvan is echter complex, zeker omdat er ook beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingesteld. In dit verband heb ik u aangegeven dat de Nationale ombudsman niet op de stoel van de rechter mag gaan zitten. Gelet op dit alles, vraagt uw klacht om een zorgvuldige behandeling en interne afstemming.

 

Op 7 juli 2022 vindt overleg met de Nationale ombudsman plaats over de vraag of wij uw klacht verder behandelen en, zo ja, hoe. Na die datum zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Mocht verder onderzoek plaatsvinden, dan duurt de klachtbehandeling op zijn minst nog enkele maanden. Voor de goede orde merk ik overigens wel op dat (verder) onderzoek van de Nationale ombudsman er niet toe leidt dat het bouwplan geen doorgang vindt. Het is uiteindelijk aan de rechter om daarover een oordeel te geven.

Transparant bestuur en (lokale) Ombudsman.

Burgemeester behandelt klachten tegen het College, Burgemeester en Wethouders. 

19 April 2022

Geachte heer XXXX,

 

Naar aanleiding van onderstaande mail laat ik u weten dat het secretariaat een datum gaat inplannen voor de hoorzitting over de klacht gericht tegen wethouder XXXX (zoals ook vanmorgen al aangegeven).

 

Er vindt verder geen informeel gesprek meer plaats. Ik had eerst het plan om samen met u rond de tafel te gaan zitten en samen het gesprek aan te gaan. Echter, voegt een dergelijk gesprek weinig toe omdat ik verder geen bevoegdheden heb maar in mijn rol als klachtencoördinator slechts een coördinerende taak heb.

 

Met vriendelijke groet,

 

XXXX

Juridisch adviseur/klachtencoördinator

 

Wordt dinsdagavond vervolgd

1. Buiten het centrum maximaal 7 bouwlagen;

2. Zorg ervoor dat sociale woningen door ontwikkelaars niet gemeubileerd verhuurd kunnen worden aan kenniswerkers;

3. Bij hoogbouw altijd geheel ondergrondse parkeergelegenheid;

4. In en rondom het Centrum het doorgaande autoverkeer weren;

5. Leg in de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars eenduidig vast wie (financieel) verantwoordelijk is voor samenspraak met omwonenden;

Bericht aan de gemeente Veldhoven

2 Mei 2022, Veldhoven

 

Geachte gemeente Veldhoven, geacht Presidium, beste Fractievoorzitters, 

 

Wij maken ons grote zorgen over de zorgvuldigheid van het handelen van de gemeente Veldhoven en willen daarom het volgende met u delen.

 

Vandaag is duidelijk geworden dat de Raad van State binnen 12 weken na de hoorzitting geen uitspraak zal doen over het Beroep tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan door de (oude) Raad op 16 maart 2021. In parallel kijkt de Nationale Ombudsman wel naar de Klacht van 14 maart 2021 over het handelen van het (oude) College rondom ditzelfde bestemmingsplan.

 

Op 8 februari 2022 is een nieuwe Klacht ingediend over het handelen van het College rondom: 1. het Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As; en 2. de realisatie van sociale huurwoningen binnen het plan Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan met maximaal 170 woningen (9%, wel/geen gemeubileerd verhuur aan kenniswerker). De klachtbehandeling is door het College verdaagd tot uiterlijk 19 april 2022 en aanstaande woensdag 4 mei 2022 zal de hoorzitting plaatsvinden. 

 

Wij verzoeken u in het belang van klagers (en het algemeen belang, inclusief de WoningBouw Versnelling) te kijken naar de klachtbehandeling door de gemeente Veldhoven (en wel zowel de kwaliteit als doorlooptijd).

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens de Werkgroep Bosse Toren Van De Baan en de Initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As

Notulen Gemeubileerd Verhuur Bossebaan 2018
PDF – 218,9 KB 19 downloads

Beroep bij Raad van State en
Klacht bij Nationale Ombudsman

Achter de schermen is het erg druk.

 • Op 10 februari 2022 mogen we naar de hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag (we hebben nog geen verweer van de gemeente mogen ontvangen);
 • Onder tussen kijkt de Nationale Ombudsman naar onze klacht, de antwoorden van de gemeente Veldhoven op haar vragen en onze reactie daarop;
 • Daarnaast mogen we in de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond 18 januari 2022 ook ons burgerinitiatief presenteren (de besluitvormende gemeenteraadsvergadering zal plaats vinden op 8 februari 2022);

Hieronder vind je onze brief aan de Raad en het College en andere relevante stukken

Tot slot zouden we graag tijdig in contact komen met de voorzitter van de commissie tot wiens werkterrein ons initiatief / voorstel behoort, zodat we de inhoud van ons Burgerinitiatief verder inhoudelijk kunnen afstemmen (voorafgaand aan de betreffende oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering).

Woendag 8 december 2021

Geachte […],

 

Bij de Nationale ombudsman heeft zich gemeld XXX. De heer XXX klaagt erover dat hij niet op de juiste manier is meegenomen in een inspraakprocedure/participatietraject bij de ontwikkeling van torenflats in de nabijheid van zijn huis. Zijn klacht vindt u in de bijlage.

De heer XXX heeft eerder een klacht ingediend bij de gemeente Veldhoven. Deze is per brief van 18 mei 2021 door de gemeente afgehandeld. In deze brief beschrijft u op pagina 2 onder A dat u bezig bent om burgerparticipatie onder het licht te houden.

Naar aanleiding van bovenstaande heb ik de volgende vragen aan de gemeente Veldhoven.

 

1. Wat is de stand van zaken in het herijkingsproces wat betreft burgerparticipatie van de gemeente Veldhoven?

2. Is de gemeente bekend met de spelregels die de Nationale ombudsman heeft opgesteld in het kader van burgerparticipatie? Is de gemeente bereid om deze spelregels mee te nemen bij haar herijking van de inspraakprocedure? Achter deze link vindt u ons laatste rapport op dit gebied. Op p. 21 vindt u een samenvatting.

 

Als ik de brief lees, ervaar ik op het eerste oog een zekere innerlijke tegenstrijdigheid. Aan de ene kant verklaart u de klacht van de heer XXX over de inspraakprocedure ongegrond. Aan de andere kant geeft u aan dat er een herijking zal plaatsvinden ten opzichte van de inspraakprocedure. Ik lees bijvoorbeeld ook in dit artikel dat er voortaan veel uitgebreider moet worden gesproken met inwoners bij projecten met veel impact. De torens aan de Bossebaan worden hierbij genoemd als voorbeeld.

 

3. Hoe verklaart u deze tegenstrijdigheid? Waarom wordt een klacht over een inspraaktraject ongegrond verklaard, maar kondigt u wel een herijking van het inspraakbeleid aan?

4. Bent u, achteraf gezien en tegen het licht van de spelregels beschreven in vraag 2, nog steeds van mening dat de klacht van de heer XXX ongegrond is?

 

Vriendelijk verzoek ik de gemeente om binnen twee weken antwoord te geven op mijn vragen. Als u vragen aan mij heeft, kunt u mij bereiken met dit e-mailadres of via YYY.

 

Op verzoek van de heer XXX ontvangt hij een geanonimiseerd afschrift van deze e-mail. In het kader van wederhoor krijgt de heer XXX de gelegenheid te reageren op de antwoorden van de gemeente.

 

Met vriendelijke groet,

Algemene beschouwingen / Programmabegroting 2022-25

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 8 en 9 november zal er worden ingesproken over de woningbouwversnelling. 

 

Hieronder vindt u de bijdrage inclusief bijlagen.

Bijdrage Algemene Beschouwingen 8 Nov 2021
PDF – 460,9 KB 40 downloads
Publieke Bijdrage Algemene Beschouwingen 8 Nov 2021 Inclusief Tekst
PDF – 395,4 KB 38 downloads

De Raad van State kan niet langer wachten, na bijna 4 maanden nog steeds geen verweer van de gemeente Veldhoven.

Een zorgvuldige omgevingsdialoog, maar hoe dan?

 • Deze werkwijze hebben we niet op papier gezet, maar zijn interne afspraken die we hebben gemaakt.
 • Rol gemeente ten opzichte van initiatief: Vooral toetsen. Maatwerk is niet benoemd.

 • De visie geeft geen kant en klaar kader voor elk verzoek dat wordt ingediend. Zo is geen enkele inbreiding hetzelfde en is maatwerk altijd noodzakelijk. Wel biedt deze visie een kader waar een eerste toets aan plaats kan vinden, een houvast geeft om te kunnen sturen op kwaliteit en flexibiliteit geeft om in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

   

  Opmerking: Voorliggende wijze van principeverzoeken om inbreiding beoordelen is het uitgangspunt. Om maatwerk te kunnen leveren, kunnen er omstandigheden voordoen om toch af te wijken van de Inbreidingsvisie. Hier dient een goed gemotiveerd collegebesluit aan ten grondslag liggen.

   

  In het geldend gemeentelijk beleid zijn geen maximale hoogtes bepaald. Het is ook niet wenselijk om alsnog maximale hoogtes voor gebieden te bepalen, maar conform de huidige werkwijze locatie-specifiek maatwerk te leveren.

 • Ondanks de woningnood heeft de gemeente geen enkele haast bij het indienen van haar verweer tegen het beroep van omwonenden bij de Raad van State;

 • De ontwikkelaar beantwoordt geen vragen van omwonenden;

 

Rechter zet stroop door woontoren in hartje Nuenen:

Uitspraak 202004210/1/R2 - Raad van State

De onwerkelijkheid van onze gemeente:

 • De omgevingsdialoog geeft omwonenden/belanghebbenden de mogelijkheid om in een vroeg stadium hun opmerkingen, mening, ideeën kenbaar te maken, zodat er bij de planuitwerking waar mogelijk rekening mee gehouden kan worden.
 • Wij hebben zeker gekeken naar de omgeving van het project en bij de invulling ervan geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving.
 • De zienswijzen zijn serieus bekeken en afgewogen; dit heeft mbt de hoogte niet geleid tot aanpassingen.
 • In onze belangenafweging nemen wij nadrukkelijk mee dat Veldhoven steeds verder aan het verstedelijken is.
 • Wij hebben tijdens dit proces geen signalen ontvangen dat het samenspraakproces niet goed liep.
 • Participatie is nu niet verplicht bij omgevingsvergunningen en kent geen vormvereisten.

Natuurlijk gaan wij door met onze strijd tegen de totaal onnodig hoge woontoren aan de Bossebaan in Veldhoven

Uitspraak Voorlopige Voorziening op 23 juli 2021 om 14:00

Bij besluit van 16 maart 2021 heeft de raad van de gemeente Veldhoven het bestemmingsplan "Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan" vastgesteld. Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern van Veldhoven en wordt begrensd door de Bossebaan aan de noordzijde en de Burgemeester van Hoofflaan aan de oostzijde. Het bestemmingsplan voorziet in een appartementencomplex, bestaande uit vier appartementengebouwen. Onder de appartementengebouwen is voorzien in één of twee halfverdiepte parkeergarage(s). [verzoeker] is het niet eens met het plan en heeft daarom daartegen beroep ingesteld. [verzoeker] heeft tevens de voorzieningenrechter gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Gezien het belang van de raad en initiatiefneemster bij het bouwen van de 170 woningen op de betreffende locatie, waarbij geldt dat Veldhoven kampt met een woningtekort, wordt het verzoek afgewezen.

 

Uitspraak 202103765/2/R2 - Raad van State

 

Voortgang procedure - Raad van State

Raad denkt met QR code particitatie op te lossen...

(wij vinden de nieuwe tijdelijke kaders inhoudsloos en hebben ook een QR code aangemaakt voor deze site)

Artikel 42 vragen aan het College

We verzoeken uw college om de antwoorden uit te schrijven met de volledige onderbouwing en niet te verwijzen naar andere
documenten waarin de antwoorden gevonden zouden kunnen worden.

 1. Zijn er alternatieven onderzocht qua aantal woonlagen?
  1. Zo ja, wat zijn de redenen dat is gekozen voor 12 woonlagen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 2. Betekent een sterlocatie dat er een gebouw met 12 woonlagen moet worden gerealiseerd?
 3. Wat zijn de vereisten voor een sterlocatie (bijv. minimale bouwhoogte)?
 4. Heeft het college bepaald dat er 12 woonlagen moesten komen of is dit op verzoek van de initiatiefnemer?

 

Wij verzoeken u een actueel en volledige lijst van lopende projecten d.d. 30 juni 2021 aan te leveren.

 

21-wk26-I-Aanvullende-art-42-vragen-Senioren-Veldhoven-Bossebaan-Burg-v-Hoofflaan-V29062021.pdf

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk26-I-Beantwoording-technische-vragen-Senioren-Veldhoven-Tijdelijke-kaders-participatie-V2906202.pdf

Bovenstaande processchema komt uit actuele Inbreidingsvisie van Veldhoven

Het gezamenlijke beroep is ingediend, we wachten op de volgende stappen de Raad van State en/of gemeente

Er zijn 3 beroepen ingediend bij de Raad van State, van in totaal 59 omwonenden. Het griffierecht voor het gezamenlijke beroep is reeds betaald.

 

To be continued.

Raadplegen voorafgaand aan standpuntbepaling

Vandaag zijn wij naar Den Haag gekomen omdat het college van burgemeester en wethouders en de meerderheid van de raad van onze eigen gemeente Veldhoven de belangen van Veldhovenaren uit het oog zijn verloren. Wij zijn voor woningbouw op deze plek in onze buurt, maar komen tevens op voor het woon- en leefklimaat op deze locatie en in de omgeving van het bestemmingsplan Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan.

Op de locatie waar het om gaat, hoek Bossebaan/Burgemeester van Hoofflaan, staat een gebouw van de Rabobank , een PostNL-sorteercentrum  een muziekschool. De eerste twee gebouwen stonden  al jaren leeg, de muziekschool zou verplaatst worden.  Toen in 2017 bleek dat de voorgenomen verhuizing van de muziekschool naar een nieuw onderkomen duurder uitviel dan gepland, werd met instemming van de gemeenteraad besloten dat de Muziekschool op de bestaande  locatie behouden moest blijven.  Met de initiatiefnemer / ontwikkelaar zou een nieuw plan worden ontwikkeld.  In dat nieuwe plan werd het aantal te bouwen appartementen niet verminderd. Immers van die tijd dateren de hoogbouwplannen,  die dan niet meer passen binnen de toen geldende kaders voor deze locatie: “in een parkachtige omgeving met voornamelijk woningen van twee bouwlagen en een kap”. Vervolgens werd samenspraak, de gesprekken met burgers in de directe omgeving van het bouwplan, beperkt tot “informeren achteraf“ (dat bleek pas na de besluitvormende gemeenteraadsvergadering) en moesten  in alle stilte  de kaders nog even worden bijgesteld om een woontoren van 38 meter hoog met 12.5 verdiepingen net buiten het centrum mogelijk te maken. Zo gezegd, zo gedaan, althans dat was het plan van het College van Burgemeester en Wethouders met het project team , te wetende Gemeentelijke Dienst Regie en Ontwikkeling,  in nauwe samenwerking met initiatiefnemer, ontwikkelaar en architect (zie de presentatie van het Strategisch college d.d. 8 mei 2018, pagina 25 en Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw d.d. 2 juli 2019).

Reeds op 17 juli 2018 heeft het College haar standpunt bepaald, maar dan hebben de zegge en schrijve uiteindelijk in totaal twee gevoerde keukentafelgesprekken met omwonenden nog niet plaatsgevonden en moeten de aspecten zoals onder andere privacy aantasting, schaduwwerking, horizonvervuiling, geluidsoverlast en luchtkwaliteit nog in kaart worden gebracht. De omwonenden van de appartementen ten noorden van het plan (= de Bree & Bossebaan) werden aanvankelijk niet eens gehoord, maar pas nadat ze hun onvrede daarover uitten.

Waarom ontvangt de gemeente Veldhoven op dit ontwerpbestemmingsplan zoveel zienswijzen ( nl. van meer dan 170 reclamanten)? Omwonenden zijn helemaal niet tegen realisatie van appartementen op deze locatie, zij voelen zich echter totaal niet gehoord! Maar bovenal willen zij dat  overlast beperkt blijft en dus geen onnodig hoge woontorens buiten het dorpscentrum met alle nadelen daaruit voortvloeiend.  Gebonden aan een door het College zelf ondertekende anterieure overeenkomst, zónder een nog resterende onderhandelingsruimte en geholpen door de algemene druk op de woningbouw,  houdt het college tot op heden vast aan haar standpunt d.d. 17 juli 2018.

 1. De gemeente heeft zowel Woningdichtheid als Bebouwingsgraad niet op een gedegen manier onderzocht, noch op buitenproportionaliteit beoordeeld,  noch dat eenduidig willen motiveren (inclusief maximale bouwhoogte).
 2. De gemeente heeft haar Inbreidingsvisie “ Beleid inbreidingslocaties Veldhoven d.d. 29 november 2016 “, niet geëvalueerd.
 3. De gemeente heeft haar plannen voor het centrum nog niet klaar (maximaal 5-10 bouwlagen en groen met betekenis – waarom hier buiten het centrum zo hoog en vol?).
 4. Het belang van een oriëntatiepunt, dat in een parkachtige omgeving buiten het centrum ver boven de bomen uitsteekt,  is niet onderbouwd. Direct omwonenden zien de hoge woontoren niet als een verrijking maar juist als horizonvervuiling. De noodzaak om voor de woningbehoefte zo hoog te bouwen is geheel niet onderbouwd.
 5. De gemeente heeft de bijstelling van de kaders niet naar haar burgers gecommuniceerd (zie Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw d.d. 2 juli 2019).
 6. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de vanaf het begin geuite zorgen over (gevoel van) privacy aantasting van omwonenden geheel niet geadresseerd en de zichtlijnenstudie heeft als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan ook niet ter inzage gelegen.
 7. De onderbouwing dat voldaan wordt aan de bijgestelde kaders (zie Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw d.d. 2 juli 2019) is door de gemeente pas toegevoegd na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad (zie paragraaf 3.4.6 van het bestemmingsplan).
 8. Uit de tevens pas na vaststelling door de gemeenteraad door de gemeente toegevoegde belangenafweging (zie paragraaf 6.2.3 van het bestemmingsplan) blijkt dat het college veel belang heeft gehecht aan een verlichting van de woningbehoefte in Veldhoven als een totale som, waarbij de leefbaarheid en kwaliteit voor de toekomstige bewoners en omwonenden voor dit bestemmingsplan, in tegenspraak tot “Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw d.d. 2 juli 2019”, niet leidend was.
 9. De bijdrage van de bovenste 3-5 verdiepingen aan de 38 meter hoge woontoren voor woningbehoefte is niet uitgewerkt (ten opzichte van eerdere plannen van maximaal 7 en 9 bouwlagen hoog) en juist deze extra hoogte veroorzaakt de grootste overlast in de omgeving.
 10. Het belang van leefbaarheid voor toekomstige bewoners en omwonenden, zoals onder andere openbaargroen, geluidsoverlast, luchtkwaliteit en rust, zijn onvoldoende onderzocht en niet expliciet meegenomen in belangenafweging). De uitgevoerde onderzoeken zijn reactief en tonen aan dat overlast toeneemt. De bepalingen om de leefbaarheid te bevorderen, overlast te verminderen en duurzaamheid te realiseren, zijn onvoldoende uitgewerkt.

Waarom buiten het centrum een oriëntatiepunt / markering van de zuidentree van het CityCentrum en waarom moet deze woontoren zo hoog boven de boomtoppen uitsteken, terwijl de zuidentree buiten het ontwikkelgebied valt? Heeft de gemeente (= het projectteam met initiatiefnemer en ontwikkelaar namens de gemeente) er in voldoende mate voor gezorgd dat het proces ordentelijk is verlopen waarbij er in de omgeving voldoende draagvlak zou ontstaan voor deze inbreiding? Is er in goed overleg met alle belanghebbenden,  waaronder in het bijzonder omwonenden, voldoende gekeken naar alternatieve invullingen? Weegt het belang van de bovenste vijf verdiepingen van de 38 meter hoge woontoren met een beperkt aantal appartementen per verdieping op tegen de overlast voor omwonenden (en toekomstige bewoners van lagere verdiepingen)? Heeft de Gemeente haar Burgers en het College de Raad tijdig en voldoende geïnformeerd?

(voorlopige) Motivering van het beroep:

 • Het plan van 12 verdiepingen hoog paste in 2018 niet binnen de beleidskaders (maximaal 7 bouwlagen). De kaders zijn voor locaties in het centrum aangepast, zonder communicatie met omwonenden, maar bovenal ligt deze locatie buiten het centrum van Veldhoven.
 • Samenspraak is door de gemeente beperkt tot inspraak achteraf en door een door het College ondertekende anterieure overeenkomst met geen enkele bewegingsruimte kon het College ook nagenoeg niets doen met de vele zienswijzen van omwonenden die ook voorstander zijn van woningbouw op deze locatie (zie ook www.hoogbouwveldhovenanders.petities.nl).
 • Mooie woorden over openbaar groen / groen met betekenis, leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid, maar in werkelijkheid is dat alles ondergeschikt aan de maximaal 170 appartementen en een 38 meter hoge woontoren die ver boven de boomtoppen uitsteekt (het belang van initiatiefnemer / ontwikkelaar prevaleert).
 • Het plan is een ruimtelijke inpassing zonder rekening te houden met de omgeving en geen oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en de ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt.

 

Alle plannen die uit gaan van de verhuizing van de muziekschool naar het gemeentehuis, met een maximale hoogte van 7 bouwlagen, paste binnen de kaders:

 1. Niet buitenproportioneel hoog (De Veldhovense schaal qua woningbouw, maximaal 7 bouwlagen)
 2. Levendige plint (supermarkt, commercieel, horeca)
 3. En er werd ter beperking van overlast in de omgeving / verbetering van de leefbaarheid onder andere ook gekeken naar een autoluwe oplossing

Toen in 2017 de muziekschool op de locatie in het midden van het ontwikkelingsgebied behouden moest worden,  paste het plan met dan ineens een 38 meter hoge woontoren van 12.5 verdiepingen niet langer meer binnen diezelfde kaders, en ook na het bijstellen van de kaders via raadsbesluit in 2019 (zonder communicatie naar burgers hierover) past het plan niet binnen de kaders:

 1. Voor het (City)Centrum extra ruimte in de hoogte, maar deze locatie ligt buiten het Centrum
  1. de inbreidingsvisie uit 2016 is niet geëvalueerd.
  2. Deze documenten hebben wij niet omdat geen onderzoeken naar de woningdichtheid en de bebouwingsgraad zijn uitgevoerd.
  3. Is er al weI een beeld van hoe hoog er in het centrum van Veldhoven / CityCentrum gebouwd gaat worden? Nog niet, maar hier willen we in de Omgevingsvisie weI iets over opnemen
 2. Geen vrijbrief voor hoog bouwen en zowel a. openbaar groen (zie Inbreidingsvisie uit 2016) / groen met betekenis (zie Verdere Verstedelijking van Veldhoven uit 2021) als b. leefbaarheid (zie Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw uit 2019) zijn bij dit plan niet leidend
  1. Per locatie dient een duidelijke afweging plaats te vinden in hoeverre een groene invulling plaats kan vinden, op welke manier en met welke grootte (zie Inbreidingsvisie uit 2016).
  2. Hoger bouwen moet passen in de (directe) omgeving, waarbij de leefbaarheid en kwaliteit voor de toekomstige bewoners en omwonenden leidend is(zie Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw uit 2019).

Omdat hoger bouwen beeldbepalend kan zijn, is afstemming met en inpassing in de omgeving van groot belang (zie Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw uit 2019).

 1. Van Samenspraak / Participatie was geheel geen spraken. Uit WOB-verzoeken en antwoorden van het College op Artikel 42 vragen vanuit de gemeenteraad blijkt na de vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad op 16 maart 2021 dat het College reeds op 17 juli 2018 heeft besloten dat het 12 woonlagen zouden gaan worden, voorafgaand aan de 2 keukentafelgesprekken met omwonenden en voorafgaand aan de onderzoeken over de vanaf het begin door omwonenden geuite zorgen over de hoogte van de 38 meter hoge woontoren.
  1. De verantwoordelijke Wethouder heeft tijdens een gemeenteraadsvergadering gesteld dat het idee van een Landmark door burgers is gelanceerd
  2. Dezelfde Wethouder heeft tijdens een andere gemeenteraadsvergadering gesteld dat met burgers nooit over lagere varianten is gesproken
  3. Vele zienswijzen en een anterieure overeenkomst zonder onderhandelingsruimte is geen teken van een goed lopend democratisch en ordentelijk verlopen proces
  4. Er loopt nog een klacht van mij tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven bij de Nationale Ombudsman
 2. Reeds in de Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven uit 2009 wordt geschreven over De Stedelijke As, dus dat kan in combinatie met het behoud van de muziekschool geen reden zijn om ineens zo hoog te bouwen. Het is onduidelijk voor wie een oriëntatiepunt buiten het Centrum is bedoeld, bovendien is het dan beter om deze dan ook in en niet buiten het Centrum te plaatsen.
 3. Kom zelf kijken en zie hoe hier zo hoog bouwen helemaal niet past in de omgeving buiten het Centrum van Veldhoven met voornamelijk woningen bestaande uit twee bouwlagen en een kap.
 4. Mooie woorden over openbaar groen / groen met betekenis, leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid, maar in werkelijkheid is dat alles ondergeschikt aan de maximaal 170 appartementen en een 38 meter hoge woontoren die ver boven de boomtoppen uitsteekt.

De eerste versie van het Beroep is klaar, stuur een email naar BosseTorenVanDeBaan@gmail.com voor meer informatie!!!

De formatie in Veldhoven

Het is bijna onvermijdelijk en ook ongelooflijk om de vele overeenkomsten te zien tussen de landelijke politiek en de gemeentelijke politiek. Alle termen die op dit moment bij het reorganiseren van macht en tegenmacht in Den Haag worden gebruikt, zijn één op één van toepassing op wat er gebeurt in de gemeente Veldhoven.

Verdraaien, achterkamertjes, partijpolitiek en met 14 tegen 13 alles doorduwen. Vindt u ook niet?

 

Het komt tot uiting in de besluitvorming bij veel projecten die op stapel staan, waarbij de burger, net als in de landelijke politiek, buiten spel staat. De volksvertegenwoordiging, hier de gemeenteraad, is geen volksvertegenwoordiging meer maar een partijvertegenwoordiging. Raadsleden die er op persoonlijke titel behoren te zitten, zijn door de partijdiscipline gekneed tot volgers. Eigen ideeën of opvattingen worden gekneveld door de partij. Vandaar ook steeds weer die 14 - 13 stemverhouding. Soms stemt er een andere partij mee, maar ook dan is dat volgens partijdiscipline.

 

Den Haag belooft radicale verandering. Doen de bestuurders in Veldhoven ook: een heidedag over samenspraak, waarbij men gaat nadenken over verbetering van samenspraak en een vergadering over de verhouding tussen raad en college. Noem het een evaluatie. Zullen er lessen uit getrokken worden? Ik zie evenals in Den Haag het geval is, alles weer snel terug draaien naar het oude. Radicaal? Nou nee, men hecht te veel aan het pluche. Opzien naar de macht in Den Haag, maar de burger, de omwonende hier, waar is die nu helemaal?

 

Voorbeeld het bouwproject Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan. Het eerste foutje in het plan is de aanvankelijke verplaatsing van de muziekschool. Daar start dit traject. De muziekschool zou weggaan en op de vrijgekomen plaats zouden woningen komen. So far so good. Maar omdat de verhuizing niet doorging, (gekonkel), werd de bouw een probleem, en de muziek school bleef ter plekke.

 

Daarna is met allerlei besluiten, maatregelen en keuzes het zover gekomen dat met het bouwen van een toren van 38 meter, 12,5 verdiepingen, de zaak opgelost kon worden. Je moet een hele piet zijn om het proces van draaien, konkelen, regels, besluiten, aanpassingen en naamgeving zo goed te bestuderen om het te snappen. Zienswijzen en opmerkingen worden deskundig weggepoetst en daar sta je dan. Helaas voor de burgers helpt dan de woningnood mede als excuus. Vele keren werd geroepen, bouwen, bouwen, bouwen, om verdere bezwaren te kleineren en weg te poetsen om de door de raad zelf versnelde bouwplannen door te duwen. Ter ere van wie? 

 

En achteraf: “het had beter gemoeten”, “ja het had anders gekund”, ja de hand in eigen boezem. Ziet u ook de overeenkomsten met de landelijke politiek? En als hier dan een aantal bezwaarmakers vragen om een gesprek, dan gaat de deur op slot. Gesprek met burgers, neen. Was ook in de toeslagaffaire geen optie. Niet met burgers praten, want dan wordt het waarschijnlijk heel lastig om zaken uit te leggen. Dan komt boven water wat er onder moest blijven.

 

Neen mensen, het heeft geen zin de landelijke en gemeentelijke politiek serieus te nemen. Bij de verkiezingen ben je als burger in beeld, stemmen tellen dan, maar daarna ben je niet meer nodig. Dan weet men bij de gemeente precies wat men wil: geen regeerakkoord, maar een coalitieakkoord. Zo zie je maar, het verandert feitelijk nooit.

Hoogbouw is onontkoombaar, zegt de gemeente. In Veldhoven heeft daarom het college  destijds het standpunt met betrekking tot het bestemmingsplan alvast bepaald, zonder ook maar één buurtbewoner gesproken te hebben. Wilt U ook weten hoe dat kan?

 

Kijk en/of luister dinsdagavond 1 juni 2021 aanstaande vanaf 19:30 op Omroep Veldhoven of via de internet site van de gemeente Veldhoven. Dan wordt door de verantwoordelijke wethouder uitgelegd waarom op 17 juli 2018, voorafgaand aan de omgevingsdialoog, door het College besloten is zo hoog te bouwen en tussentijds de kaders bij te stellen / de regels van het spel te veranderen. De Raad heeft het plan overigens al goedgekeurd (deze keer steunde het CDA de Coalitiefracties VVD, GBV en PvdA), maar omwonenden kunnen tot 10 juni 2021 nog in beroep gaan bij de Raad van State in Den Haag.

 

Illustratie: Voor het behoud van de muziekschool waren de plannen niet hoger dan De Veldhovense Schaal Qua Woningbouw, maximaal 7 bouwlagen.

 

Een goed College erkent haar fout en de Raad moet haar daarbij helpen.

Antwoord van het College

Het college heeft op 17 juli 2018 besloten om het plan voor te bereiden met 12 woonlagen omdat dit een sterlocatie is aan de stedelijke as. Dit naar aanleiding van het raadsbesluit van 26 september 2017 (17.090) dat de muziekschool op de huidige locatie gehandhaafd blijft. Dit hebben we gedaan nadat het plan door het projectteam getoetst is op diverse kaders zoals de ruimtelijke structuurvisie, de verordening ruimte en de woonvisie 2016.

Hierop heeft uw raad op 16 maart 2021 besloten het bestemmingsplan ‘Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan’ vast te stellen. De redenen hiervoor zijn terug te vinden in de toelichting op het bestemmingsplan. De toelichting was onderdeel van het raadsbesluit “vaststellen bestemmingsplan ‘Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan’”. Graag verwijzen wij u naar deze toelichting.

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk19-I-Beantwoording-Art-42-brief-Senioren-Veldhoven-inzake-Bossebaan-A12052021-V12042021.pdf

Vragen aan het College

Ons verzoek om een inhoudelijke gesprek te hebben is afgeslagen, daarom zullen wij ons geheel moeten gaan richten op het Beroep bij de Raad van State in Den Haag.

We lezen dat de gemeente bij hoogbouw projecten altijd haar best doet om alle stakeholders (inclusief omwonenden) daar in een vroeg stadium bij te betrekken en dat er bij dit project ook een zorgvuldige omgevingsdialoog heeft plaats gevonden.

 

1. Hoe is dat gegaan bij het project Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan (waarom zijn omwonenden wel / niet vanaf het begin betrokken, inclusief de bepaling van de maximale bouwhoogte)?

 

Volgens onze informatie zijn de woningdichtheid & bebouwingsgraad niet onderzocht, is de inbreidingsvisie uit 2016 niet geëvalueerd en heeft het Coördinatieteam Wonen van SGE op 18 maart 2020 expliciet aangegeven dat er teveel parkeren in de openbare ruimte is om de groene uitstraling van het plan te kunnen waarborgen.

 

2. Hoe is de gemeente voor deze inbreidingslocatie ter zuiden van het Centrum / CityCentrum in samenwerking met initiatiefnemer / ontwikkelaar gekomen tot 170 appartement, waarom geen 120 of 250?

 

In de presentatie van het strategisch College d.d. 8 mei 2018 (en toetsing d.d. 7 februari 2018 en standpuntbepaling van het college d.d. 17 juli 2018) lezen we dat het plan van 12 verdiepingen niet aan de kaders voldoet en deze moesten worden bijgesteld om de plannen mogelijk te maken. Waarbij eerdere plannen allemaal maximaal 7 bouwlagen hoog waren. En tijdens de beeldvormende gemeenteraadsvergadering d.d. 19 januari 2021 over de verdere verstedelijking van Veldhoven is een nieuw woonmilieu gepresenteerd (met onder andere: bereid 5-10 minuten lopen voor autovrije straat, groen met betekenis, maximaal 5-10 bouwlagen hoog).

 

3. Waarom is toen in 2018 voor deze locatie voor zo hoog bouwen gekozen (terwijl de zuidentree van het City Centrum buiten het ontwikkelgebied valt) en hoe is daarbij toen rekening gehouden met de leefbaarheid voor toekomstige bewoners en omwonenden (voorafgaand aan alle onderzoeken)?

 

We lezen in de notitie van beantwoording zienswijzen d.d. 2 februari 2021 dat er geen onderhandelingsruimte zit in de anterieure overeenkomst, maar we lezen in de anterieure overeenkomst ook dat indien nodig de partijen in overleg treden over wijziging van het plan.

 

4. Wat heeft de gemeente gedaan met de terugkoppeling van de vele omwonenden in hun zienswijzen als het gaat om de maximale bouwhoogte (dat wil zeggen anders dan eigen standpunt verder toelichten / onderbouwen & met additionele onderzoeken proberen de zorgen van omwonenden weg te nemen)?

 

In het ontwerpbestemmingsplan werden de door omwonenden vanaf het begin geuite zorgen met betrekking tot privacy geheel niet geadresseerd (de zichtlijnenstudie heeft toen ook niet ter inzage gelegen). Uit onderzoek van de werkgroep BosseTorenVanDeBaan blijkt dat omwonenden en bezoekers aan het gebied de voorkeur geven aan inbreiding met een maximale bouwhoogte van 6-7 verdiepingen (hoog bouwen <> kwaliteit).

 

5. Hoe weegt het belang van het hoogte accent buiten het centrum (= de bovenste 5 verdiepingen van de hoge woontoren met beperkt aantal appartementen per verdieping) op tegen de overlast (inclusief schaduwwerking en horizon vervuiling voor onder andere omwonenden maar ook toekomstige bewoners en bezoekers aan het gebied)?

 

In de beantwoording van technische vragen van diverse raadsfracties lezen wij “Wij hebben tijdens dit proces geen signalen ontvangen dat het samenspraakproces niet goed liep”. Jammer genoeg hebben wij een heel ander beeld bij de omgevingsdialoog (zie ook de brief van de gemeente aan de heren Eikhout en de Vos d.d. 21 december 2018 en de klacht van de heer Roijers d.d. 14 maart 2021). En inpassing in en afstemming met de omgeving is van groot belang voor hoogbouw bij inbreidingslocaties (zie werkwijzen beoordelen verzoeken hoogbouw d.d. 2 juli 2019).

 

6. Hoe heeft de gemeente er (eventueel in samenwerking met initiatiefnemer / ontwikkelaar) voor gezorgd dat het samenspraakproces goed verliep en er in de omgeving voldoende draagvlak zou ontstaan voor de hoogbouw plannen (naast het rondsturen van nieuwsbrieven en het benadrukken van algemene interesse van woningzoekenden)?

 

Het is een reeds drukke locatie (voor de te realiseren woningen is in combinatie met het het bestemmingsplan besloten een hogere geluidsbelasting toe te staan), die met 170 appartement extra en in combinatie met alle andere in- en uitbreidingsplannen nog veel drukker zal worden.

 

7. Welke concrete ideeën / plannen heeft de gemeente om onder andere de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken en luchtkwaliteit te verbeteren?

 

In alle plannen is een haag rondom de half verdiepte parkeergarages zichtbaar (groene plint), is de bovenste verdieping van de gebouwen B en C direct aan De Schimmerik niet over de gehele oppervlakte van de moderne woongebouwen (zodat deze minder hoog lijken / de afstand groter lijkt) en in eerdere plannen is soms een liftschacht die boven de woongebouwen uitsteekt. 

 

8. Waarom is dit alles niet terug te vinden in het ter inzage liggende bestemmingsplan?

 

Net zoals de gemeente moeten ook burgers zich aan regels houden en maken zij soms fouten.

 

9. Wat heeft de gemeente tot nu toe geleerd van dit project (en daarbij graag kijken naar wat zij zelf kan verbeteren, ook voor dit en andere lopende projecten, inclusief het in goed overleg met alle betrokken partijen herstellen van eventueel gemaakte fouten)?

 

En de zelfde vraag maar nu gericht aan initiatiefnemer / ontwikkelaar.

 

10. Wat heeft de initiatiefnemer en/of ontwikkelaar tot nu toe geleerd van dit project (en daarbij graag kijken naar wat zij zelf kan verbeteren, ook voor dit en andere lopende projecten, inclusief het in goed overleg met alle betrokken partijen herstellen van eventueel gemaakte fouten)?

Redt het kalf...!

We hebben weer een brief naar het College en de Raad gestuurd.

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/21-wk16-I-Brief-Werkgroep-BosseTorenVanDeBaan-d-d-22-4-21-inzake-Redt-het-kalf.pdf

 

Alle plannen van voor behoud van Muziekschool voldeden wel aan De Veldhovense Schaal Qua Woningbouw (maximaal 7 bouwlagen).

 

U vraagt onderzoeken en relevante communicatie over de woningdichtheid en de bebouwingsgraad. Deze documenten hebben wij niet omdat geen onderzoeken naar de woningdichtheid en de bebouwingsgraad zijn uitgevoerd.


Het is echter niet zo dat wij niet hebben gekeken naar de bebouwingsgraad of de woningdichtheid. Wij hebben zeker gekeken naar de omgeving van het project en bij de invulling ervan geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving.

 

Wordt vervolgd... 

Teleurstellende raadsvergadering en niet alleen om de uitkomst

Het was in Veldhoven een teleurstellende raadsvergadering 16 maart 2021, waarin het plan Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan werd goedgekeurd en niet alleen voor de omwonenden. De manier waarop het besluit tot stand is gekomen is bedroevend te noemen. Niet luisteren naar elkaar, geen argumenten uitwisselen: alles werd door het college uit de kast gehaald om het plan er door te duwen. “Doorpakken”, volgens het CDA en zette hiermee de omwonenden weg als niet belangrijk. In een discussie over privacy werd zelfs door de PvdA gesuggereerd dat een buurman maar zijn schutting moest verhogen om aan inkijk te ontkomen. Ook werd door de VVD de dooddoener ”het algemeen belang gaat voor het individuele belang” tevoorschijn gehaald om de vele zienswijzen te ontkrachten.

Wethouder van de Oever (VVD) gaf aan dat er inderdaad geen sprake was geweest van samenspraak, maar dat voor dit project en een aantal anderen projecten  besloten was tot uitsluitend informeren. Op de vraag welke de andere projecten waren moest hij het antwoord schuldig blijven, al noemde hij nog wel “de Ambachtslaan” en “KFC en Domino’s” en later “Djept”.

Hij benoemde ook het feit dat zienswijzen een normaal onderdeel zijn van het proces van besluitvorming. Dat klopt, maar als het er zóveel zijn, dan zou er bij hem toch een lichtje moeten gaan branden: zóveel en vooral waarom ?

Bovendien kwam er geen antwoord van VVD wethouder Ad van de Over op de vragen van Wim Peters (VSA) en Jolanda van Hulst (Senioren Veldhoven) wanneer en door wie er besloten is tot een gebouw van 12 in plaats van 7 of 9 woonlagen?

Ook met de naamgeving van deze “toren” had de wethouder moeite. Was het eerst vanwege de keuze voor een markant punt,  nu werd het een oriëntatiepunt. Maar voor wie dan wel, is de vraag?

De coalitie verdedigde het plan met hand en tand, kon men achteraf  lezen, en dat gebeurde inderdaad, maar alle tegenargumenten en alternatieven werden afgedaan als niet ter zake doende.

De VVD, bij monde van Sander van Antonis en de GBV bij monde van Youri van Oirschot, hadden niet veel anders in te brengen dan de kreet “bouwen, bouwen, bouwen“, zonder verder op welk punt dan ook in te gaan. Lijkt een trend te worden. Hard roepen om verdere discussies uit de weg te gaan.

De PvdA kwam, om het plan te ondersteunen, op voor de vele woningzoekenden. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit probleem voor Veldhoven op te lossen, deze 170 woningen zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat. Wederom een eenzijdige benadering en dus ook geen discussie meer.

Marionne van Dongen (CDA) stelde ”het voorbereidingstraject beter had gekund”, maar trok daar echter niet de conclusie uit het traject opnieuw te doen. Ze koos ervoor ook vóór te stemmen en zodoende dus het slechte voorbereidingstraject mede goed te keuren. Inderdaad alles uit de kast gehaald om dit besluit door te duwen.

De omwonden achterlatend met een kater. Omwonenden die ook woningen willen en achter de ontwikkeling staan voor woningen op deze uitgelezen plek met een goede en mooie bebouwing. Privacy- en schaduwproblemen werden voor hen afgedaan  met de zin “we voldoen aan de norm”, met andere woorden “waar hebben jullie het over”.

Complimenten voor Mariëlle Giesbers (D66) die met een amendement een poging deed de debatten een andere wending te laten nemen, om zo de tweedeling tussen coalitie en CDA en de burgerinsprekers te overbruggen.

Zelfs de burgemeester, als voorzitter van de coalitie en in zijn belangrijke rol als burgervader,  sprak met geen enkel woord over de zorgen van de omwonenden, de petitie en de vele zienswijzen die ingediend waren. Daaruit zou hij toch tenminste een signaal over de zorgen van de betrokkenen hebben kunnen oppakken.

Neen, teleurstellend en zelf diep treurig, om het woord schande nog maar niet in de mond te nemen, zoals dit besluit tot stand is gekomen.

Het belooft in Veldhoven nog wat voor alle komende projecten: doordouwen en doorpakken. Over iets meer dan een jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Of er dan al gebouwd wordt op de plek van de Rabobank is onduidelijk,  maar neem deze manier van besluitvorming dan mee bij het maken van uw keuze bij het stemmen.

Joep Roijers, Jan de Bonth

De inwoners van Veldhoven krijgen toch gelijk…!

 

Zoals vandaag te lezen in het Veldhovens weekblad: Op 16 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan goedgekeurd.

 

Het terrein in Veldhoven, waarop het voormalige postkantoor staat en het lege gebouw van de Rabobank, moet een nieuwe bestemming krijgen. Duidelijk ook voor de omwonenden en insprekers. Geen punt dus.

 

Het terrein moet ontwikkeld worden. Daar gaat de discussie dan ook niet over; woningnood moet opgelost worden.

 

Van alle punten die de insprekers destijds inbrachten, springen er met name twee uit: de door de gemeente zo geroemde leefbaarheid en de 38 meter hoge woontoren. Je kunt dezelfde hoeveelheid woningen bouwen maar zonder die  hoge “als oriëntatie punt bedoelde” RABO-toren (en minder overlast voor omwonenden).

 

Deze twee aspecten, het aantal woningen en de hoge toren, maakten geen deel uit van de zo geroemde “samenspraak” maar bleken gewoon niet onderhandelbaar. Hoezo samenspraak dan samenspraak noemen als twee zulke belangrijke zaken al bij voorbaat vaststaan?

 

Het is dan ook gegaan zoals wij al verwachtten… dat het plan ondanks alles: inspreken, alternatieven aandragen, berekeningen maken, zienswijzen indienen, petitie aanbieden… zoals altijd gewoon zonder problemen is goedgekeurd.

 

Zienswijzen indienen heeft in Veldhoven geen zin. Inspreken  heeft in Veldhoven geen zin. Petities of handtekeningen hebben geen zin. Dat er fouten gemaakt zijn is ook niet waar, beweert de gemeente.

Zo zie je maar, bij de gemeente Veldhoven doen ze toch wat ze willen. Dat komt hier ook weer uit. Schande.

De inwoners van Veldhoven krijgen toch weer gelijk.

 

Wordt vervolgd

Onderzoek naar rollen van inwoners en gemeente bij ontwikkelingen in de omgeving

Hoe hoog mogen Veldhovense woontorens zijn?

Actiecomité zegt nee tegen woontoren

Gebruik onderstaande formulier om met ons in contact te komen:

Belangrijke keuzes voor en tegen? een verdere verstedelijking van Veldhoven
(Beeldvormende Raadsvergadering 19 Januari 2021)

Hoogtebeleid en samenspraak woningbouw

9 Februari 2021 Besluitvormende Gemeenteraadsvergadering, agenda punt 9.04

Lokaal Liberaal heeft, mede namens Senioren Veldhoven, VSA en Burgerpartij Veldhoven, een verzoek tot agendering ingediend. Dit verzoek is volgens de procedure tot agendering voorgelegd aan de voorzitter en waarnemend voorzitters van de gemeenteraad, akkoord bevonden en daarmee op de concept-agenda geplaatst. Het verzoek betreft het agenderen van het onderwerp 'Hoogtebeleid en samenspraak woningbouw binnen Veldhoven'. Bijgaand verzoek tot agendering bevat een nadere toelichting.

 

Sw!tch jeugdzorg in het voormalige Rabobank gebouw

Zie hier de site van de betreffende jeugdzorg organisatie.

Fact check & 4 slide summary

Fact check #1: 

 

Het idee voor een landmark op de plek van het bankgebouw is mede door burgers gelanceerd.

Bron: Raadsnieuws, Scepsis bij insprekers over samenspraak Omgevingsvisie,

Veldhovens Weekblad, 4 November 2020

Conclusie: FALSE

 

Nogmaals, ja, ik kan ingaan op Landmark’en, overigens een Landmark is door de burgers genoemd, van is dat niet mooi om dat ergens te hebben, er is niet gesproken van dat moet daar, daar of daar komen, dat is opgehaald tijdens een van de bijeenkomsten.

 

Wel wil ik heel even ingaan omdat dat in het begin toch ook wel genoemd is, is de hoogte van de gebouwen, we hebben in de samenspraakprocessen, hebben we eigenlijk afgesproken, is het / zijn de ideeën gekomen van waar zou je nou eventueel aan een stukje verdichting of verhoging kunnen denken. Nou, daar is genoemd eigenlijk vanaf de Heistraat, Heerbaan, main CityCentrum, Burgemeester van Hoofflaan en zo verder naar het Maxima richting Kempenbaan weer terug naar Eindhoven dat dat de as is, en eigenlijk is dat ook echt de oude Stedelijke As, waarin bijvoorbeeld het oude Rabo-gebouw als, met een ster gemarkeerd werd, dat we dat hier in dit stuk ook als zodanig aangeduid hebben. En hoe hoog dat dat moet worden, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat we dat per project zouden gaan bekijken.

 

Een woontoren die in parkachtige omgeving over de bomen heen in achtertuinen van omwonenden kijkt is niet passend. 

 

Bronnen:

Gemeenteraadsvergadering, 27 Oktober 2020, Agendapunt 8.01 Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie 

(de twee relevante fragmenten beginnen op 4:45 en 6:20 van fragment 2 van agendapunt 8.01)

 

165 etagewoningen gepland in gebied rondom Muziekschool, Veldhovens Weekblad, 23 Mei 2018

Fact check #2:

 

Er heeft een zorgvuldige omgevingsdialoog plaats gevonden en voor het ontwerpbestemmingsplan zijn de belangen van alle belanghebbenden transparant tegen elkaar afgewogen.

Bron: Reactie van de initiatiefnemer & de ontwikkelaar, 17 September 2020

Conclusie: FALSE

 

Het College heeft de regie uit handen gegeven, het enige wat telde was de opbrengst van de ontwikkelaar / initiatiefnemer (belangen van omwonenden zijn genegeerd; relevante informatie is achtergehouden; overlast is eenzijdig als aanvaardbaar bestempeld), maar de Raad heeft het laatste woord (en indien nodig kunnen individuele belanghebbenden naar de raad van state).

Fact check #3:

 

Te veel bovengrondse parkeerplaatsen om het groene karakter te behouden (bij vier moderne woongebouwen in parkachtige omgeving, de muziekschool omarmend, tegen het CityCentrum van Veldhoven)

Bron: Advies van SGE, 18 Maart 2020 (genegeerd door projectteam)

Conclusie: TRUE

 

Leefbaarheid voor aanstaande bewoners (en direct omwonenden) is niet leidend geweest voor de initiatiefnemer / ontwikkelaar.

Fact check #4:

 

Het belangrijkste voordeel van de half verdiepte parkeergarages is de privacy van de appartementen op de onderste woonlaag van de vier moderne woongebouwen en de nadelen zijn verwaarloosbaar.

Bron: Antwoord van Projectleider van gemeente Veldhoven, 10 September 2020

Conclusie: FALSE

 

Het is vooral goedkoop ten opzichte van geheel ondergrondse parkeergarages en werkt bovendien afscheidend (leefbaarheid voor omwonenden is hierbij dus zeker niet leidend geweest). Daarnaast worden alle woongebouw inclusief woontoren hierdoor een halve verdieping hoger (wat ten kosten gaat van de privacy van omwonenden).

Fact check #5:

 

Het project Bossebaan is een goed voorbeeld van hoe de woningbouwversneller in Veldhoven helpt bij het realiseren van betaalbare woningen.

 

Conclusie: FALSE

 

Het plan bestaat voor slechts 9% uit sociale woningen en maar liefst 66% uit dure huur... Niemand in Veldhoven zit te wachten op een woontoren waar vanuit dure huur en/of koop appartementen, in parkachtige omgeving, over de boomtoppen heen, in hun achtertuin gekeken kan worden.

De kerstverlichting is een invulling van het accent op de Stedelijke As bij de zuidelijke entree van het CityCentrum

Duizend individuele bezoekers per 17 December 2020!!!

Anterieure overeenkomst en meer

Iets meer dan 4 weken na het verzoek hebben we onderstaande mogen ontvangen. De grote vraag is dan natuurlijk wat we vinden en juist ook wat we missen - to be continued.

Gedurende de afgelopen gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 Oktober 2020 hebben we naar aanleiding van agendapunt 8.01 Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie gebruik maken van ons spreekrecht. Daarbij hebben wij onder andere het college en de raad gevraagd of zij de Inbreidingsvisie uit 2016 en Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw uit 2019 nog erkennen.

 

Hier de link naar het (live) verslag (en archief):

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/27-oktober/19:30/SPREEKRECHT-BURGERS 

en dan op play drukken!!!

 

En hieronder onze inbreng:

Spreekrecht Agendapunt 8 01 Notitie Strategische Keuzes Omgevingsvisie 27 Okt 2020 V SITE
PDF – 392,5 KB 236 downloads

Er valt heel wat uit te leggen

Maar dat gebeurt niet. Laten we er daarom maar de spot mee drijven. Als redeneringen en motivaties bespottelijk zijn, dan mag dat gerust duidelijk worden. Hier een fictieve dialoog tussen nou ..... leest u zelf maar. En let op het pettenprobleem.

 • Inwoner: Waarom moet er hier zo veel en zo hoog gebouwd gaan worden?
 • Wethouder: SGE vond het een goed plan en er moet vanuit SGE gewoon veel gebouwd worden in onze gemeente. Maar vind je hoog niet mooi?
 • Inwoner: Vonden de direct omwonenden het niet te hoog en te vol?
 • Wethouder: SGE vond dat de omgevingsdialoog ruim voldoende was!

 

 • Inwoner: Op basis waarvan hebben jullie geconcludeerd dat de omgevingsdialoog ruim voldoende was?
 • SGE: Dat heeft de wethouder van de gemeente Veldhoven ons zelf verteld.
 • Inwoner: En hebben jullie dat niet gecontroleerd?
 • SGE: Nee, voor klachten tegen SGE is de betreffende gemeente zelf verantwoordelijk.

 

 • Wethouder namens SGE: De gemeente Veldhoven heeft een afspraak met SGE en SGE natuurlijk ook met de gemeente Veldhoven en dat geldt dan andersom ook; En ik vind hoog wel mooi!
 • Inwoner: Maar hoe behartigen jullie onze belangen (t.o.v. die van SGE en initiatiefnemer)?
 • Wethouder namens de gemeente: Daarvoor vragen we SGE om haar instemming, dan hoeft de gemeenteraad dat inhoudelijk niet meer te doen; Bovendien hebben de coalitiepartijen samen een meerderheid in de raad en hebben die onderling natuurlijk ook afspraken;
 • Inwoner: En vinden al uw partijgenoten zo hoog ook mooi?
 • Wethouder: Nee, maar wij wonen daar niet. Bij ons geen hoogbouw!!!

 

Voor ridicule grappen over de hoogmogenden en hun uitingen in deze kwestie houden we ons aanbevolen. Dus als u zelf ook een leuke hebt. Laat het ons weten.

Heeft u wel of geen ontvangstbevestging van uw (persoonlijke en/of gezamelijke) zienswijze(n) gekregen van de gemeente Veldhoven?

 • Wij hebben de nodige ontvangen!!! 

We hebben 24 September 2020 jullie en onze zienswijzen en burgerinitiatief ingediend, dank voor alle steun, van meer dan 100 adressen in de directe omgeving!!!

Introductie:

Tegen de zuidelijke ingang van het CityCentrum, bij de T-Splitsing van Bossebaan, Burgemeester van Hoofflaan en Heemweg wil de gemeente Veldhoven (maximaal) 170 appartementen laten bouwen in een "parkachtige omgeving", 4 rechthoekige "moderne" woongebouwen rondom de Muziekschool met onder andere een toren van 12.5 verdiepingen (38 meter hoog) en twee half verdiepte parkeergarages (tenminst een parkeerplaats per appartement, de rest van de benodige parkeergelegenheid zal daardoor bovengronds gerealiseerd moeten worden).

 

Als direct omwonenden staan wij voor "durven kiezen voor kwaliteit" / "the best of both worlds" en wij denken dat dit beter moet!!!

 

Uit de adviesnota Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw d.d. 2 Juli 2019 (geen onderdeel van het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan):

Bij hoogbouw moet goed worden nagedacht over bijvoorbeeld de verandering van het silhouet, de parkeeropgave, de kans op valwind, schaduwwerking en (gevoel van) privacy-aantasting. Ook kan hoogbouw een grote impact hebben op de beleving van een veelal grondgebonden woonomgeving.

...

 

1.3. Niet vastleggen van hoogtematen is geen vrijbrief voor hoog bouwen

...

Omdat hoger bouwen beeldbepalend kan zijn, is afstemming met en inpassing in de omgeving van groot belang. Hoger bouwen moet passen in de (directe) omgeving, waarbij de leefbaarheid en kwaliteit voor de toekomstige bewoners en omwonenden leidend is.

...

 

1.4. Afweging en motivering hoogbouw dient altijd plaats te vinden
De geldende bestemmingsplannen laten geen hoogbouw op nieuwe locaties toe. Er is dus altijd een afwijkings- of bestemmingsplanprocedure noodzakelijk, waarbij de afweging plaatsvindt of het wenselijk is hoogbouw op de betreffende locatie toe te staan. In alle gevallen moet gemotiveerd worden op welke wijze wordt voldaan aan de kaders van het gemeentelijk beleid.

 

Omdat wij ons als direct omwonenden van de Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan niet gehoord voelen door het projectteam / de gemeente, zijn wij in actie gekomen en houden wij u hier op de hoogte.

 

Inhoudsopgave:

 

Werkgroep Bosse Toren Van De Baan & Autoluwe Stedelijke As (te Veldhoven, bij Eindhoven)

 

Gebruik onderstaande formulier om met ons in contact te komen!!!

Het door ons bij Veldhovens Weekblad ingediende stuk

Voorpagina nieuws
Veldhovens Weekblad
2 September 2020

Maak een Gratis Website met JouwWeb