Bosse Toren Van De Baan en Autoluwe Stedelijke As

Teleurstellende raadsvergadering en niet alleen om de uitkomst

Het was in Veldhoven een teleurstellende raadsvergadering 16 maart 2021, waarin het plan Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan werd goedgekeurd en niet alleen voor de omwonenden. De manier waarop het besluit tot stand is gekomen is bedroevend te noemen. Niet luisteren naar elkaar, geen argumenten uitwisselen: alles werd door het college uit de kast gehaald om het plan er door te duwen. “Doorpakken”, volgens het CDA en zette hiermee de omwonenden weg als niet belangrijk. In een discussie over privacy werd zelfs door de PvdA gesuggereerd dat een buurman maar zijn schutting moest verhogen om aan inkijk te ontkomen. Ook werd door de VVD de dooddoener ”het algemeen belang gaat voor het individuele belang” tevoorschijn gehaald om de vele zienswijzen te ontkrachten.

Wethouder van de Oever (VVD) gaf aan dat er inderdaad geen sprake was geweest van samenspraak, maar dat voor dit project en een aantal anderen projecten  besloten was tot uitsluitend informeren. Op de vraag welke de andere projecten waren moest hij het antwoord schuldig blijven, al noemde hij nog wel “de Ambachtslaan” en “KFC en Domino’s” en later “Djept”.

Hij benoemde ook het feit dat zienswijzen een normaal onderdeel zijn van het proces van besluitvorming. Dat klopt, maar als het er zóveel zijn, dan zou er bij hem toch een lichtje moeten gaan branden: zóveel en vooral waarom ?

Bovendien kwam er geen antwoord van VVD wethouder Ad van de Over op de vragen van Wim Peters (VSA) en Jolanda van Hulst (Senioren Veldhoven) wanneer en door wie er besloten is tot een gebouw van 12 in plaats van 7 of 9 woonlagen?

Ook met de naamgeving van deze “toren” had de wethouder moeite. Was het eerst vanwege de keuze voor een markant punt,  nu werd het een oriëntatiepunt. Maar voor wie dan wel, is de vraag?

De coalitie verdedigde het plan met hand en tand, kon men achteraf  lezen, en dat gebeurde inderdaad, maar alle tegenargumenten en alternatieven werden afgedaan als niet ter zake doende.

De VVD, bij monde van Sander van Antonis en de GBV bij monde van Youri van Oirschot, hadden niet veel anders in te brengen dan de kreet “bouwen, bouwen, bouwen“, zonder verder op welk punt dan ook in te gaan. Lijkt een trend te worden. Hard roepen om verdere discussies uit de weg te gaan.

De PvdA kwam, om het plan te ondersteunen, op voor de vele woningzoekenden. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit probleem voor Veldhoven op te lossen, deze 170 woningen zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat. Wederom een eenzijdige benadering en dus ook geen discussie meer.

Marionne van Dongen (CDA) stelde ”het voorbereidingstraject beter had gekund”, maar trok daar echter niet de conclusie uit het traject opnieuw te doen. Ze koos ervoor ook vóór te stemmen en zodoende dus het slechte voorbereidingstraject mede goed te keuren. Inderdaad alles uit de kast gehaald om dit besluit door te duwen.

De omwonden achterlatend met een kater. Omwonenden die ook woningen willen en achter de ontwikkeling staan voor woningen op deze uitgelezen plek met een goede en mooie bebouwing. Privacy- en schaduwproblemen werden voor hen afgedaan  met de zin “we voldoen aan de norm”, met andere woorden “waar hebben jullie het over”.

Complimenten voor Mariëlle Giesbers (D66) die met een amendement een poging deed de debatten een andere wending te laten nemen, om zo de tweedeling tussen coalitie en CDA en de burgerinsprekers te overbruggen.

Zelfs de burgemeester, als voorzitter van de coalitie en in zijn belangrijke rol als burgervader,  sprak met geen enkel woord over de zorgen van de omwonenden, de petitie en de vele zienswijzen die ingediend waren. Daaruit zou hij toch tenminste een signaal over de zorgen van de betrokkenen hebben kunnen oppakken.

Neen, teleurstellend en zelf diep treurig, om het woord schande nog maar niet in de mond te nemen, zoals dit besluit tot stand is gekomen.

Het belooft in Veldhoven nog wat voor alle komende projecten: doordouwen en doorpakken. Over iets meer dan een jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Of er dan al gebouwd wordt op de plek van de Rabobank is onduidelijk,  maar neem deze manier van besluitvorming dan mee bij het maken van uw keuze bij het stemmen.

Joep Roijers, Jan de Bonth

De inwoners van Veldhoven krijgen toch gelijk…!

 

Zoals vandaag te lezen in het Veldhovens weekblad: Op 16 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bossebaan – Burgemeester van Hoofflaan goedgekeurd.

 

Het terrein in Veldhoven, waarop het voormalige postkantoor staat en het lege gebouw van de Rabobank, moet een nieuwe bestemming krijgen. Duidelijk ook voor de omwonenden en insprekers. Geen punt dus.

 

Het terrein moet ontwikkeld worden. Daar gaat de discussie dan ook niet over; woningnood moet opgelost worden.

 

Van alle punten die de insprekers destijds inbrachten, springen er met name twee uit: de door de gemeente zo geroemde leefbaarheid en de 38 meter hoge woontoren. Je kunt dezelfde hoeveelheid woningen bouwen maar zonder die  hoge “als oriëntatie punt bedoelde” RABO-toren (en minder overlast voor omwonenden).

 

Deze twee aspecten, het aantal woningen en de hoge toren, maakten geen deel uit van de zo geroemde “samenspraak” maar bleken gewoon niet onderhandelbaar. Hoezo samenspraak dan samenspraak noemen als twee zulke belangrijke zaken al bij voorbaat vaststaan?

 

Het is dan ook gegaan zoals wij al verwachtten… dat het plan ondanks alles: inspreken, alternatieven aandragen, berekeningen maken, zienswijzen indienen, petitie aanbieden… zoals altijd gewoon zonder problemen is goedgekeurd.

 

Zienswijzen indienen heeft in Veldhoven geen zin. Inspreken  heeft in Veldhoven geen zin. Petities of handtekeningen hebben geen zin. Dat er fouten gemaakt zijn is ook niet waar, beweert de gemeente.

Zo zie je maar, bij de gemeente Veldhoven doen ze toch wat ze willen. Dat komt hier ook weer uit. Schande.

De inwoners van Veldhoven krijgen toch weer gelijk.

 

Wordt vervolgd

Onderzoek naar rollen van inwoners en gemeente bij ontwikkelingen in de omgeving

Hoe hoog mogen Veldhovense woontorens zijn?

Actiecomité zegt nee tegen woontoren

Gebruik onderstaande formulier om met ons in contact te komen:

Belangrijke keuzes voor en tegen? een verdere verstedelijking van Veldhoven
(Beeldvormende Raadsvergadering 19 Januari 2021)

Hoogtebeleid en samenspraak woningbouw

9 Februari 2021 Besluitvormende Gemeenteraadsvergadering, agenda punt 9.04

Lokaal Liberaal heeft, mede namens Senioren Veldhoven, VSA en Burgerpartij Veldhoven, een verzoek tot agendering ingediend. Dit verzoek is volgens de procedure tot agendering voorgelegd aan de voorzitter en waarnemend voorzitters van de gemeenteraad, akkoord bevonden en daarmee op de concept-agenda geplaatst. Het verzoek betreft het agenderen van het onderwerp 'Hoogtebeleid en samenspraak woningbouw binnen Veldhoven'. Bijgaand verzoek tot agendering bevat een nadere toelichting.

 

Sw!tch jeugdzorg in het voormalige Rabobank gebouw

Zie hier de site van de betreffende jeugdzorg organisatie.

Fact check & 4 slide summary

Fact check #1: 

 

Het idee voor een landmark op de plek van het bankgebouw is mede door burgers gelanceerd.

Bron: Raadsnieuws, Scepsis bij insprekers over samenspraak Omgevingsvisie,

Veldhovens Weekblad, 4 November 2020

Conclusie: FALSE

 

Nogmaals, ja, ik kan ingaan op Landmark’en, overigens een Landmark is door de burgers genoemd, van is dat niet mooi om dat ergens te hebben, er is niet gesproken van dat moet daar, daar of daar komen, dat is opgehaald tijdens een van de bijeenkomsten.

 

Wel wil ik heel even ingaan omdat dat in het begin toch ook wel genoemd is, is de hoogte van de gebouwen, we hebben in de samenspraakprocessen, hebben we eigenlijk afgesproken, is het / zijn de ideeën gekomen van waar zou je nou eventueel aan een stukje verdichting of verhoging kunnen denken. Nou, daar is genoemd eigenlijk vanaf de Heistraat, Heerbaan, main CityCentrum, Burgemeester van Hoofflaan en zo verder naar het Maxima richting Kempenbaan weer terug naar Eindhoven dat dat de as is, en eigenlijk is dat ook echt de oude Stedelijke As, waarin bijvoorbeeld het oude Rabo-gebouw als, met een ster gemarkeerd werd, dat we dat hier in dit stuk ook als zodanig aangeduid hebben. En hoe hoog dat dat moet worden, dat hebben we met elkaar afgesproken, dat we dat per project zouden gaan bekijken.

 

Een woontoren die in parkachtige omgeving over de bomen heen in achtertuinen van omwonenden kijkt is niet passend. 

 

Bronnen:

Gemeenteraadsvergadering, 27 Oktober 2020, Agendapunt 8.01 Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie 

(de twee relevante fragmenten beginnen op 4:45 en 6:20 van fragment 2 van agendapunt 8.01)

 

165 etagewoningen gepland in gebied rondom Muziekschool, Veldhovens Weekblad, 23 Mei 2018

Fact check #2:

 

Er heeft een zorgvuldige omgevingsdialoog plaats gevonden en voor het ontwerpbestemmingsplan zijn de belangen van alle belanghebbenden transparant tegen elkaar afgewogen.

Bron: Reactie van de initiatiefnemer & de ontwikkelaar, 17 September 2020

Conclusie: FALSE

 

Het College heeft de regie uit handen gegeven, het enige wat telde was de opbrengst van de ontwikkelaar / initiatiefnemer (belangen van omwonenden zijn genegeerd; relevante informatie is achtergehouden; overlast is eenzijdig als aanvaardbaar bestempeld), maar de Raad heeft het laatste woord (en indien nodig kunnen individuele belanghebbenden naar de raad van state).

Fact check #3:

 

Te veel bovengrondse parkeerplaatsen om het groene karakter te behouden (bij vier moderne woongebouwen in parkachtige omgeving, de muziekschool omarmend, tegen het CityCentrum van Veldhoven)

Bron: Advies van SGE, 18 Maart 2020 (genegeerd door projectteam)

Conclusie: TRUE

 

Leefbaarheid voor aanstaande bewoners (en direct omwonenden) is niet leidend geweest voor de initiatiefnemer / ontwikkelaar.

Fact check #4:

 

Het belangrijkste voordeel van de half verdiepte parkeergarages is de privacy van de appartementen op de onderste woonlaag van de vier moderne woongebouwen en de nadelen zijn verwaarloosbaar.

Bron: Antwoord van Projectleider van gemeente Veldhoven, 10 September 2020

Conclusie: FALSE

 

Het is vooral goedkoop ten opzichte van geheel ondergrondse parkeergarages en werkt bovendien afscheidend (leefbaarheid voor omwonenden is hierbij dus zeker niet leidend geweest). Daarnaast worden alle woongebouw inclusief woontoren hierdoor een halve verdieping hoger (wat ten kosten gaat van de privacy van omwonenden).

Fact check #5:

 

Het project Bossebaan is een goed voorbeeld van hoe de woningbouwversneller in Veldhoven helpt bij het realiseren van betaalbare woningen.

 

Conclusie: FALSE

 

Het plan bestaat voor slechts 9% uit sociale woningen en maar liefst 66% uit dure huur... Niemand in Veldhoven zit te wachten op een woontoren waar vanuit dure huur en/of koop appartementen, in parkachtige omgeving, over de boomtoppen heen, in hun achtertuin gekeken kan worden.

De kerstverlichting is een invulling van het accent op de Stedelijke As bij de zuidelijke entree van het CityCentrum

Duizend individuele bezoekers per 17 December 2020!!!

Anterieure overeenkomst en meer

Iets meer dan 4 weken na het verzoek hebben we onderstaande mogen ontvangen. De grote vraag is dan natuurlijk wat we vinden en juist ook wat we missen - to be continued.

Gedurende de afgelopen gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 Oktober 2020 hebben we naar aanleiding van agendapunt 8.01 Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie gebruik maken van ons spreekrecht. Daarbij hebben wij onder andere het college en de raad gevraagd of zij de Inbreidingsvisie uit 2016 en Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw uit 2019 nog erkennen.

 

Hier de link naar het (live) verslag (en archief):

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2020/27-oktober/19:30/SPREEKRECHT-BURGERS 

en dan op play drukken!!!

 

En hieronder onze inbreng:

Spreekrecht Agendapunt 8 01 Notitie Strategische Keuzes Omgevingsvisie 27 Okt 2020 V SITE
PDF – 392.5 KB 68 downloads

Er valt heel wat uit te leggen

Maar dat gebeurt niet. Laten we er daarom maar de spot mee drijven. Als redeneringen en motivaties bespottelijk zijn, dan mag dat gerust duidelijk worden. Hier een fictieve dialoog tussen nou ..... leest u zelf maar. En let op het pettenprobleem.

 • Inwoner: Waarom moet er hier zo veel en zo hoog gebouwd gaan worden?
 • Wethouder: SGE vond het een goed plan en er moet vanuit SGE gewoon veel gebouwd worden in onze gemeente. Maar vind je hoog niet mooi?
 • Inwoner: Vonden de direct omwonenden het niet te hoog en te vol?
 • Wethouder: SGE vond dat de omgevingsdialoog ruim voldoende was!

 

 • Inwoner: Op basis waarvan hebben jullie geconcludeerd dat de omgevingsdialoog ruim voldoende was?
 • SGE: Dat heeft de wethouder van de gemeente Veldhoven ons zelf verteld.
 • Inwoner: En hebben jullie dat niet gecontroleerd?
 • SGE: Nee, voor klachten tegen SGE is de betreffende gemeente zelf verantwoordelijk.

 

 • Wethouder namens SGE: De gemeente Veldhoven heeft een afspraak met SGE en SGE natuurlijk ook met de gemeente Veldhoven en dat geldt dan andersom ook; En ik vind hoog wel mooi!
 • Inwoner: Maar hoe behartigen jullie onze belangen (t.o.v. die van SGE en initiatiefnemer)?
 • Wethouder namens de gemeente: Daarvoor vragen we SGE om haar instemming, dan hoeft de gemeenteraad dat inhoudelijk niet meer te doen; Bovendien hebben de coalitiepartijen samen een meerderheid in de raad en hebben die onderling natuurlijk ook afspraken;
 • Inwoner: En vinden al uw partijgenoten zo hoog ook mooi?
 • Wethouder: Nee, maar wij wonen daar niet. Bij ons geen hoogbouw!!!

 

Voor ridicule grappen over de hoogmogenden en hun uitingen in deze kwestie houden we ons aanbevolen. Dus als u zelf ook een leuke hebt. Laat het ons weten.

Heeft u wel of geen ontvangstbevestging van uw (persoonlijke en/of gezamelijke) zienswijze(n) gekregen van de gemeente Veldhoven?

 • Wij hebben de nodige ontvangen!!! 

We hebben 24 September 2020 jullie en onze zienswijzen en burgerinitiatief ingediend, dank voor alle steun, van meer dan 100 adressen in de directe omgeving!!!

Introductie:

Tegen de zuidelijke ingang van het CityCentrum, bij de T-Splitsing van Bossebaan, Burgemeester van Hoofflaan en Heemweg wil de gemeente Veldhoven (maximaal) 170 appartementen laten bouwen in een "parkachtige omgeving", 4 rechthoekige "moderne" woongebouwen rondom de Muziekschool met onder andere een toren van 12.5 verdiepingen (38 meter hoog) en twee half verdiepte parkeergarages (tenminst een parkeerplaats per appartement, de rest van de benodige parkeergelegenheid zal daardoor bovengronds gerealiseerd moeten worden).

 

Als direct omwonenden staan wij voor "durven kiezen voor kwaliteit" / "the best of both worlds" en wij denken dat dit beter moet!!!

 

Uit de adviesnota Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw d.d. 2 Juli 2019 (geen onderdeel van het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan):

Bij hoogbouw moet goed worden nagedacht over bijvoorbeeld de verandering van het silhouet, de parkeeropgave, de kans op valwind, schaduwwerking en (gevoel van) privacy-aantasting. Ook kan hoogbouw een grote impact hebben op de beleving van een veelal grondgebonden woonomgeving.

...

 

1.3. Niet vastleggen van hoogtematen is geen vrijbrief voor hoog bouwen

...

Omdat hoger bouwen beeldbepalend kan zijn, is afstemming met en inpassing in de omgeving van groot belang. Hoger bouwen moet passen in de (directe) omgeving, waarbij de leefbaarheid en kwaliteit voor de toekomstige bewoners en omwonenden leidend is.

...

 

1.4. Afweging en motivering hoogbouw dient altijd plaats te vinden
De geldende bestemmingsplannen laten geen hoogbouw op nieuwe locaties toe. Er is dus altijd een afwijkings- of bestemmingsplanprocedure noodzakelijk, waarbij de afweging plaatsvindt of het wenselijk is hoogbouw op de betreffende locatie toe te staan. In alle gevallen moet gemotiveerd worden op welke wijze wordt voldaan aan de kaders van het gemeentelijk beleid.

 

Omdat wij ons als direct omwonenden van de Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan niet gehoord voelen door het projectteam / de gemeente, zijn wij in actie gekomen en houden wij u hier op de hoogte.

 

Inhoudsopgave:

 

Werkgroep Bosse Toren Van De Baan & Autoluwe Stedelijke As (te Veldhoven, bij Eindhoven)

 

Gebruik onderstaande formulier om met ons in contact te komen!!!

Het door ons bij Veldhovens Weekblad ingediende stuk

Voorpagina nieuws
Veldhovens Weekblad
2 September 2020