Details

Hieronder een zoveel mogelijk georganiseerde verzameling van details uit (of gerelateerd aan) het ontwerpbestemmingsplan (inclusief alle bijlagen), het ontwerpbesluit (wet geluidhinder) en de relevante procedure(s);

 

Het van 14 Augustus 2020 tot en met 24 September 2020 bij de gemeente Veldhoven ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan, met:

 

Voor kaart met maximale bouwhoogte, zie Ruimtelijkeplannen.nl;

 

En het ontwerpbesluit wet geluiderhinder (bij de gemeente Veldhoven niet digitaal ter inzage, maar hier wel).

Ontwerpbeschikking Hogere Waarde Appartementen Bossebaan Burg Van Hoof Defintief Deel 2
PDF – 109,0 KB 54 downloads

 

En de verkoop / verhuur informatie:

 

Met:

 

En dit alles moet natuurlijk geplaatst worden in de context van het actuele bestemmingsplan Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven uit 2009 en hier vindt u de overzichtskaart met legenda en de handtekeningen (beide ook uit 2009) en ter referentie hier ook het Bestemmingsplan Centrum (uit 2013) en Keuzes maken Woonvisie 2016 en verder en de door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven te volgen procedure bestemmingsplan en meer over een anterieure overeenkomst.

 

Welstand (van gemeente Veldhoven)

 

Geactualiseerde Stadsvisie Veldhoven 2015 - 2030 (the best of both worlds)

Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit met Amendement (Duurzaamheid)

 

Omgevingsvisie Veldhoven en het Droombeeldendocument

 

Coalitie akkoord Samen, stabiel en sterk (VVD, GBV en PvdA)

  • Daar waar het stropt of het niet lukt, mag iedereen van ons helderheid en transparantie verwachten. Een uitleg waarom de dingen lopen zoals ze lopen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar willen uiteindelijk allemaal verder met Veldhoven! Dat vraagt om openheid, vertrouwen enrespect.

 

Samenwerking in uitvoering programma 2014-2018 (VSA, GBV en D66)

 

Vollmer & Partners

Hoogbouwvisie Veldhoven

 

Wageningen University & Research

Design to build upon rural identities in urban planning
Stedelijke As Veldhoven - Stralende parels aan een sterk en schitterend snoer 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/zelfbewoningsplicht-steeds-vaker-toegepast.14153984.lynkx

 

https://nuenen.vvd.nl/nieuws/31951/dat-nuenen-zelfstandig-kan-blijven-is-een-illusie

Eindhoven is niet van plan hoogbouw naar Nuenen te brengen of windmolens naar Gerwen. Eindhoven betekent ook Brainport, een sterke economische positie, werkgelegenheid. ... De getoonde bereidheid van Eindhoven om over de nieuw te vormen gemeente concrete en bindende afspraken met elkaar te maken, maakt dat wij er van overtuigd zijn, dat de beoogde fusie per saldo een positief effect heeft voor de Nuenense samenleving.

 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/brabantse-woningbouw-tijd-van-grote-uitlegwijken-is-voorbij~a4d68a81/

Tot genoegen van de provincie is Roosendaal inmiddels goed op weg met stedelijke vernieuwing. Schoolvoorbeeld is de verbouwing van het ‘oerlelijke‘ voormalige douanekantoor aan het Kadeplein in een eigentijds betaalbaar huurappartementengebouw. De gemeente voerde daarbij nadrukkelijk de regie, aldus wethouder Toine Theunis. Hij stelde strikte voorwaarden aan de ontwikkelaar, maar reikte tegelijkertijd financieel de hand.

 

https://www.amersfoort.nl/project/hoogbouwvisie-waar-en-waarom-wel-of-niet.htm

 

https://stadszaken.nl/artikel/1877/handleiding-hoogbouw-in-4-stappen-succesvol-de-lucht-in

 

https://hetccv.nl/onderwerpen/integraal-veiligheidsbeleid/veiligheidsbeleid-2020/veiligheidsuitdagingen-in-de-verticale-stad/

 

 

Mis je iets, laat het ons horen!!!

 

Hoogbouwbeleid
PDF – 11,8 MB 54 downloads

Ontwerpbestemmingsplan & Ontwerpbesluit Wet geluidhinder

De plannen van de gemeente Veldhoven voor de leegstaande Rabobank en het oude postsorteercentrum liggen van 14 Augustus 2020 tot en met 24 September 2020 ter inzage. Het is een hoge stapel papier geworden, inclusief behoud van de muziekschool en natuurlijk de mooie plaatjes van de initiatiefnemer. Voor direct omwonenden is het allemaal iets te mooi om waar te worden en dat willen wij hier aan heel Veldhoven duidelijk maken.

 

Nieuwbouw in parkachtige omgeving

Laten we beginnen met de bouwtekeningen van de 4 moderne woongebouwen. Naast de vele illustratieve plaatjes van de initiatiefnemer zitten er in het plan tegenstrijdige bovenaanzichten en een enkel zijaanzicht (zonder maatvoering).  Alleen op www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen de afmetingen handmatig worden gemeten en kun je ook berekenen dat mede door de bovengrondse parkeerplaatsen slechts 15% openbaar groen is. De “buitenkamer” geheel omringt door gebouw B is verdwenen, er is niets te vinden over de afmetingen van zowel balkons als de gemeenschappelijke ruimten binnen en ook de twee half verdiepte parkeergarages en de “opvallende gevel” van gebouw D zijn geheel niet gespecificeerd.

 

Waarom 12.5 verdiepingen (en 170 appartementen) op deze locatie?

Dat hebben we zaterdagmiddag 29 Augustus 2020 ook gevraagd aan de mensen bij de Zuidelijke ingang van het Citycentrum en de uitslag is overtuigend: 84% wil geen toren hoger dan 6 verdiepingen. Vele mensen hebben naar ons toe hun steun geuit, al schatten velen onze kansen niet hoog in: “Je doet er toch niks aan..."

 

Diezelfde vraag hebben wij ook het projectteam (van de gemeente Veldhoven in nauwe samenwerking met initiatiefnemer Cedrus Vastgoed en aannemer BurgtBouw) en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven gesteld.

 

We houden jullie hier zoveel mogelijk op de hoogte!!!

 

Dit lezen wij in Ruimtelijke StructuurVisie

  • In plaats van zich te richten op kwantiteiten, richt de Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven zich veeleer op kwaliteiten en het versterken van de identiteit.
  • Nieuwe invullingen moeten zich voegen in het patroon van woningen met overwegend twee bouwlagen en een kap op middelgrote percelen, met veelal ruime voortuinen. Incidenteel is iets hogere bebouwing toegestaan, mits passend in de omgeving en zorgvuldig vormgegeven (kwalitatieve toevoeging).
  • Verlevendiging van het Meiveld en het opwaarderen van de zuidelijke entree: aantrekkelijke, uitnodigende pleinen met ondersteunende horeca.
  • Verbijzondering van de kruisingen tussen de groene structuren en de Stedelijke As, met bijzondere publiekgerichte functies die bijdragen aan de levendigheid van de Stedelijke As. Daarbij gaat het om de toevoeging van hoogwaardige ruimten: versterking van de recreatieve zone ter hoogte van de Bossebaan met ruimte voor horeca en sociaal-culturele voorzieningen.
  • Het meer naar buiten richten van het City Centrum door het versterken van de openheid naar buiten op de noordelijke en zuidelijke entrees van het City Centrum.
  • Opzet van de Burgemeester Van Hoofflaan als een aanloopstraat naar het City Centrum met ruimte voor kleinschalige detailhandel, (zakelijke) dienstverlening en doelgerichte winkels.
  • Zorgvuldig vormgegeven bebouwing met een aantrekkelijke plint (begane grondlaag) met functies die een bijdrage leveren aan de levendigheid van de as en met extra aandacht voor cultuurbeleving.
  • De aansluiting van de Burgemeester Van Hoofflaan op de Heemweg is een onoverzichtelijk en verwarrend deel van Veldhoven, terwijl het een cruciale plek is als raakpunt met de op te waarderen zuidelijke entree van het City Centrum (zie hoofdstuk 8). Het feit dat het tevens een onderdeel is van de recreatieve zone tussen Eindhoven en de Kempen zorgt voor unieke kansen. Gedacht kan worden aan een hoogwaardige functie, wellicht ter vervanging van de bebouwing aan De Schimmerik, met een horecafunctie of sociaal-culturele functie.

 

Worden deze blokkendozen tot en met 12.5 verdiepingen hoog door college van Burgemeester en Wethouders gezien als:

  • Iets hogere bebouwing (en passend in de omgeving en zorgvuldig vormgegeven)?