Gemeente Veldhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven

Hieronder communicatie met & van zowel de Gemeente Veldhoven (= VHV) als Stedelijk Gebied Eindhoven (= SGE):

 • Coalitieprogramma VSA, GBV en D66 (2014-2018):
  • De Veldhovense schaal qua woningbouw is:
   • Geen hoogbouw in de oude dorpskernen;
   • Hoogbouw in centrum toegestaan, nooit hoger de huidige Repelflat;
   • Hoogbouw in het aangrenzende gebied direct rond het centrum: maximaal 7 bouwlagen;
 • 19 November 2016 - Informatienota raad  "Inbreidingsvisie, beleid inbreidingslocaties Veldhoven":
  • Passend binnen de omgeving:
   • Passend binnen de omgeving wil zeggen dat er sprake is van een ruimtelijke
    kwaliteitsverbetering, volgend uit:
    • een goede en verantwoorde aansluiting met de directe omgeving van de locatie: er is een logische aansluiting op de bestaande stedenbouwkundige structuur en de invulling voegt zich op een verantwoorde manier in samenhang
     en harmonie met de omgeving;
    • de nieuwe bebouwing wordt als logisch beschouwd;
    • het initiatief voegt iets toe aan de ruimtelijke situatie.
  • Passende groene invulling:
   • Het hebben van groen in de bebouwde omgeving is van belang voor de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied. Door goede invullingen van inbreidingslocaties kunnen robuuste verbindingen worden gerealiseerd, kan biodiversiteit worden vergroot en kan water beter worden geborgd. In het verleden is te vaak medewerking verleend aan inbreidingsverzoeken zonder ook de groene inpassing/invulling een volwaardige plaats te geven in de ontwikkeling. Deze was meestal onderbelicht of was het sluitstuk op de inbreiding. Het dichtslibben van Veldhoven door de inbreidingslocaties met name te vullen met bebouwing, zonder oog te hebben voor een goede groene invulling, willen we zoveel mogelijk voorkomen.

    Vandaar dat ook de groene invulling duidelijk terug dient te komen in de initiatieven. Hierbij hebben de wat grotere inbreidingslocaties meer mogelijkheden voor een groene invulling, maar is deze ook noodzakelijker. Per locatie dient een duidelijke afweging plaats te vinden in hoeverre een groene invulling plaats kan vinden, op welke manier en met welke grootte.

    Opmerking: Voorliggende wijze van principeverzoeken om inbreiding beoordelen is het uitgangspunt. Om maatwerk te kunnen leveren, kunnen er omstandigheden voordoen om toch af te wijken van de Inbreidingsvisie. Hier dient een goed gemotiveerd collegebesluit aan ten grondslag liggen.
  • Evaluatie:
   • Voorliggende inbreidingsvisie wordt twee jaar na vaststelling geëvalueerd. In dit kader wordt onder andere geïnventariseerd hoeveel principeverzoeken zijn ingediend, afgewezen en ingestemd. Ook wordt geëvalueerd of de invullingen van de locaties ook daadwerkelijk hebben geleid tot een bijdrage aan de maatschappelijke belangen, waar
    de visie eventueel te belemmerend of te flexibel werkt en op welke aspecten de visie moet worden aangepast.
 • 10 Oktober 2017 - Informatienota raad "Stand van zaken ontwikkeling locatie muziekschoolRabobank-TNT";
  • Waar het eerste onderzoek resulteerde in een behoorlijke mate van verstedelijking, haakt het tweede onderzoek meer in op de aanwezige groene hoofdstructuur door een meer landschappelijke inpassing van meerdere bouwblokken waaronder de te handhaven locatie muziekschool.
 • 15 Mei 2018 - Beeldvormende raadvergadering; (geen notulen);
 • 2 Juli 2019 - Raadsbesluit "Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw"; (hammerstuk)
  • Hoger bouwen moet passen in de (directe) omgeving, waarbij de leefbaarheid en kwaliteit voor de toekomstige bewoners en omwonenden leidend is. (uit adviesnota 19.019);

 • 29 Augustus 2019 - Anterieure overeenkomst is getekend (door de initiatiefnemer / ontwikkelaar en de Wethouder);
 • 30 Oktober 2019 - Memo voor coördinatieteam; (niet ter inzage, zie hieronder)
 • 30 December 2019 - Vooraankondiging bestemmingsplan 'bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan':
  • Op grond van deze vooraankondiging: 
   • worden geen stukken over het voornemen ter inzage gelegd;
   • wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen;
   • wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
 • 18 Maart 2020 - Concept advies toets Brainport principes van coördinatieteam; (niet ter inzage, zie hieronder)
 • 8 April 2020 - Instemming planontwikkeling Bossebaan (van SGE);
 • 17 Juli 2020 - Ontwerpbestemmingsplan (ter inzage, maar zonder zichtlijnenstudie);
  • 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid, 6.2.1 Participatie - Een aantal omwonenden maakt zich zorgen over de inkijk in de tuin en de bezonning van de tuin (en woning). In vervolg hierop heeft een zonnestudie plaatsgevonden.
 • 17 Juli 2020 - Ontwerpbesluit wet geluidhinder (niet digitaal ter inzage);

 

Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op!!!